PERÇEM DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ!

PERÇEM DÜŞTÜ, KEL GÖRÜNDÜ!

Değerli gazeteci Uğur Dündar’ın aşağıdaki yazısının son paragrafında yer alan; “…Yü­ce Di­va­n‘­da yar­gı­la­na­ca­ğı­nı bi­len Baş­ba­kan Er­do­ğan, ik­ti­dar­dan git­me­mek için her yo­lu de­ne­ye­cek, ge­re­kir­se sa­vaş bi­le çı­ka­ra­bi­le­cek­tir.” şeklindeki iddiada öngörülen savaş, asla bir iç savaş olamaz!

Çünkü BİZ; Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmak için Çanakkale’de kefensiz yatan 250.000 Türk-Kürt-Laz-Çerkez-Sünni-Alevi-Azınlık mensubu ve diğer Aziz Şehitlerin torunlarıyız!

BİZ, bu Cennet Vatanı Dedelerimizden nasıl temiz devraldıysak, Torunlarımıza da öyle, tertemiz teslim edeceğiz, bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın!

AKP iktidarının 11 yıl boyunca saf seçmenin gözüne abartarak sokmaya çalıştığı bazı hizmetlerin bedelini, çok acımasız bir şekilde tahsil ettiğini, 17 Aralık’tan beri hergün bir yenisi ortaya çıkan yolsuzluk belgeleri sayesinde, sağır sultan bile duydu.

Ancak, Atalarımızın dediği gibi; “bir musibet, bin nasihatten evladır” ve ben bu yaşadıklarımızda da bir hayır olduğuna inanıyorum.

En azından başımıza çok daha büyük belalar açmadan, gerçek yüzleri ortaya çıktığı için seviniyorum ve naçizane, sizin de bardağın bu, dolu kısmını göz ardı etmemenizi istirham ediyorum.

16 Aralık’a kadar “evde zor tuttukları (!) yüzde 50”ye yutturmaya çalıştıkları içi boş hayaller ve yurt içinde ve dışında kamufle etmeye çalıştıkları başarısızlıklarla dolu testi kırılmıştır!

Demokrasinin vazgeçilmez öğeleri olan siyasi partilerin temel amacı iktidar olmak ve iktidar olduğunda da Ülkesini kalkındırmak ve Milletinin refah düzeyini yükseltmektir.

Son 12 yılda Dünyanın her yerindeki ülkeler gibi Türkiye de bir kalkınma hamlesi içinde olmuştur, ancak AKP iktidarının karnesindeki siyasi, sosyal, hukuk ve ekonomi notlarının hepsi zayıftır!

Tek parti iktidarının verdiği gücü, Ülke menfaatlerinden çok kendi egosu, ailesi ve çevresi için kullandığı ortaya çıkan Başbakan’ın, “kaşıkla verip, sapıyla göz çıkardığı” gün gibi aşikardır!

Ona itimat ederek testisini teslim eden seçmenlerle birlikte, asla itimat etmeyen bizler de, 24 gün sonra malumun ilanı ile yüz yüze geleceğiz.

İşte, 30 Mart akşamı seçim sandıkları açıldığında duyacağımız o; “şırrrakk!” sesi, testisi kırılan seçmenin AKP’ye attığı tokatın sesi olacaktır!

Hiç kuşkunuz olmasın ki, Başbakan o tokatın sesini de duymazdan gelecek ve; “seçmenimizin mesajını aldık, bundan ders çıkartacağız ve eski hataları tekrarlamayacağız” şeklinde bir balkon konuşması yaparak, o testiyi yeniden yapıştırmaya gayret edecektir.

Ne var ki, artık “perçem düştü, kel göründü!”, en kaliteli Japon yapıştırıcı bile, o testinin bir daha su taşımasına imkan vermez!

Bu yüzden Recep Tayyip Erdoğan ancak bir elekle, kalburla ne kadar su taşıyabilirse, o kadar daha taşıyacak ve Milletvekili genel seçimlerinde de tasını tarağını toplayıp gidecektir!

Onun gitmesi tabii ki önemli ama asıl önemli olan şudur; bu ülke bizim ve BİZ hiç bir yere gitmeyeceğiz!

Yine birlik, beraberlik içinde ve AKP’ye oy verme gafletinde bulunarak günahlarına da ortak olan kardeşlerimizle birlikte; dargınlıkları, küslükleri arkamızda bırakarak omuz omuza çalışacağız ve onun bıraktığı enkazı hep birlikte temizleyeceğiz.

Sonra da, anka kuşu misali küllerimizden yeniden doğacak ve güzel Ülkemizi Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetlere taşımak için, inkıtaya uğrayan o saygın yolculuğumuza devam edeceğiz.

Bunları hep birlikte yaşayıp göreceğiz çünkü artık tünelin ucundaki ışığı değil, çok yaklaştığımız tünel ağzını görüyoruz.

Görelim Mevlam ne eyler, ne eylerse güzel eyler…

Şanghay’dan selam ve sevgilerimle.

Zafer KARADAĞ
www.harclik.net
www.karya.biz/?page_id=366
www.turkishfoodscenter.com
www.Gen-Turk.com
www.facebook.com/zafer.karadag
www.twitter.com/zaferkaradag
zaferkaradag@gmail.com
Cep: +86-131-2753 7434
6 Mart 2014, Şanghay

* * * * * * * * * * * *

100 ZENGİN İŞADAMININ TOPLAMINDAN DAHA ZENGİN KİŞİ KİM?..

Yıl 2003… Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­la bir te­le­viz­yon rö­por­ta­jı ön­ce­sin­de tek­nik ha­zır­lık ya­pı­lır­ken soh­bet edi­yo­ruz. Baş­ba­kan AK­P’nin ik­ti­da­ra güç­lü bi­çim­de ge­li­şi­nin ar­dın­da­ki ne­den­le­ri so­ru­yor, ben de an­la­tı­yo­rum: “Hal­kın bu se­çim­de ver­di­ği me­sa­jı çok iyi oku­ma­nız la­zım. Seç­men Tür­ki­ye­’yi yol­suz­luk eko­no­mi­siy­le so­yup, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük eko­no­mik kri­zi­ne sü­rük­le­yen mer­kez par­ti­le­ri san­dık­ta ce­za­lan­dır­dı. Son­ra da ‘Bun­lar Al­la­h’­tan kor­kan in­san­lar. Ye­tim hak­kı ye­mez­ler, hır­sız­lık yap­maz­la­r’ di­ye­rek, ema­ne­ti si­ze tes­lim et­ti. Eğer siz de öte­ki­ler gi­bi yol­suz­luk ya­par­sa­nız, bu halk si­zi de ce­za­lan­dı­rır. Üs­te­lik mer­kez­de­ki Ata­türk­çü la­ik ke­sim, si­zin se­kü­ler ya­şam bi­çi­mi­ne mü­da­ha­le ede­ce­ği­niz kay­gı­sı­nı ta­şı­yor. O ne­den­le AK­P’­yi hem mer­ke­ze oturt­ma­lı, hem de par­ti­ni­zin yol­suz­luk­lar­la anıl­ma­sı­na as­la izin ver­me­me­li­si­niz. Ak­si tak­dir­de siz de on­lar gi­bi gi­der­si­niz.” Baş­ba­kan “Hak­lı­sı­nız…” de­mek­le ye­ti­ni­yor.

O rö­por­ta­jın üze­rin­den tam 11 yıl geç­ti. AKP ik­ti­da­rı­nın Tür­ki­ye­’yi ge­tir­di­ği ye­re ba­kın. “Yol­suz­luk, ka­ra pa­ra ak­la­ma ve rüş­vet cen­ne­ti…” Bu­nu ben söy­le­mi­yo­rum, dün­ya­nın en say­gın ya­yın or­gan­la­rı­nın man­şet­le­ri söy­lü­yor. 17 Ara­lı­k’­ta­ki bü­yük yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nuy­la baş­la­yan sü­reç­te Tür­ki­ye­’nin yüz­leş­ti­ği ger­çek­ler, Ba­tı med­ya­sın­ca şöy­le sı­ra­la­nı­yor:

1- Baş­ba­kan Er­do­ğan ev­de­ki pa­ra­la­rı sı­fır­lar­ken, yar­gı ka­rar­la­rı­na du­yu­lan gü­ve­ni de sı­fır­la­mış­tır. Med­ya pat­ro­nu Ay­dın Do­ğa­n’­la il­gi­li ola­rak es­ki Ada­let Ba­ka­nı Sa­dul­lah Er­gi­n’­e ver­di­ği ce­za­lan­dır­ma ta­li­ma­tı, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın tü­müy­le yok ol­du­ğu­nu gös­te­ren bü­yük bir skan­dal­dır. Bu ses kay­dı­nın ger­çek ol­ma­dı­ğı­nın ka­nıt­lan­ma­ma­sı ha­lin­de, Tür­ki­ye­‘de­ki ha­kim ve sav­cı­la­rın hu­ku­kun de­ğil, Baş­ba­ka­n’­ın em­rin­de ol­duk­la­rı dü­şü­nü­le­cek­tir. Zi­ra ko­nuş­ma, si­ya­si da­va­la­rın Baş­ba­ka­n’­ın ona­yıy­la açıl­dı­ğı­nın ve mu­ha­lif­le­rin, onun is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da ce­za­lan­dı­rıl­dı­ğı­nın bel­ge­si ni­te­li­ğin­de­dir. Top­lum bun­dan böy­le ye­ni si­ya­si da­va­la­rın da Baş­ba­ka­n’­dan ge­len ta­li­mat­la açıl­dı­ğı­nı dü­şün­mek­te hak­lı ola­cak­tır. Ni­te­kim yan­gın­dan mal ka­çı­rır­ca­sı­na ve ana­ya­sa çiğ­ne­ne­rek ya­pı­lan ye­ni HSYK dü­zen­le­me­si de, yar­gı­yı doğ­ru­dan Baş­ba­ka­n’­a bağ­la­ma­yı amaç­la­mak­ta­dır. Or­ta­ya çı­kan fo­toğ­raf, Tür­ki­ye­’nin de­mok­ra­tik hu­kuk dev­le­ti ol­ma id­di­ası­nın ar­tık ta­ri­he ka­rış­tı­ğı­nı yan­sıt­mak­ta­dır.

2- İd­di­aya gö­re Baş­ba­kan Er­do­ğan bü­yük iha­le­le­rin tü­mü­ne mü­da­hil ol­mak­ta, bun­la­rı is­te­di­ği ki­şi­le­re ver­mek­te­dir. Ra­por­lar­la ya­lan­lan­ma­yan ses ka­yıt­la­rı, biz­zat Baş­ba­ka­n’­ın iha­le­le­re fe­sat ka­rış­tır­dı­ğı­nı göz­ler önü­ne ser­mek­te­dir. Ya­ni Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Baş­ba­ka­n’­ı, çı­kar amaç­lı suç ör­gü­tü li­de­ri ko­nu­mun­da­dır.

3- Yi­ne ses ka­yıt­la­rın­da, suç ör­gü­tü üye­le­ri­nin iha­le­ler­le al­dık­la­rı mil­yar do­lar­lık iş­ler­den be­lir­li bir pa­yı, Baş­ba­ka­n’­ın işa­ret et­ti­ği ye­re (med­ya ha­vu­zu gi­bi) ver­dik­le­ri öne sü­rül­mek­te­dir.

4- Ka­mu­oyu­na yan­sı­yan ses ka­yıt­la­rın­da­ki id­di­ala­ra ba­kı­lır­sa, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu Bi­la­l’­in yö­ne­ti­ci­le­ri ara­sın­da bu­lun­du­ğu TÜR­GEV Vak­fı, “TÜR­Kİ­YE­’Yİ GÖ­TÜR EV­LA­DIM VAK­FI­”na dö­nüş­müş du­rum­da­dır. Zi­ra ka­yıt­lar­da Bi­lal Er­do­ğa­n’­ın çok de­ğer­li ka­mu ara­zi­le­ri­nin vak­fa dev­ri ko­nu­sun­da te­red­düt ya­şa­yan ki­şi­le­re “Siz de ka­nun­la­rı çok cid­di­ye alı­yor­su­nuz!” de­di­ği ve ken­di­si­ni ka­nun­la­rın üs­tün­de gör­dü­ğü id­di­a edil­mek­te­dir.

5- En va­him id­di­a ise Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın es­ki yol ar­ka­daş­la­rın­dan Ab­dül­la­tif Şe­ne­r’­den gel­miş­tir. AKP ku­ru­cu­la­rın­dan olan ve bir dö­nem Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı da ya­pan Şe­ne­r’­in ses ka­yıt­la­rın­da­ki ra­kam­lar­dan ve di­ğer ha­ber­ler­den yo­la çı­ka­rak di­le ge­tir­di­ği id­di­ası­na gö­re Er­do­ğan, Tür­ki­ye­’nin en zen­gin 100 işa­da­mı­nın top­lam var­lık­la­rın­dan da­ha zen­gin bir ki­şi­dir. Ya­ni ona gö­re Baş­ba­ka­n’­ın zen­gin­li­ği, For­bes der­gi­si sı­ra­la­ma­sın­da­ki 100 zen­gin ki­şi­nin top­lam var­lı­ğı olan 92.8 mil­yar do­la­rın üs­tün­de bir ra­ka­ma ulaş­mak­ta­dır. Ab­dül­la­tif Şe­ne­r’­in bir baş­ka id­di­ası­na gö­re de Yü­ce Di­va­n‘­da yar­gı­la­na­ca­ğı­nı bi­len Baş­ba­kan Er­do­ğan, ik­ti­dar­dan git­me­mek için her yo­lu de­ne­ye­cek, ge­re­kir­se sa­vaş bi­le çı­ka­ra­bi­le­cek­tir.

Ne di­ye­lim? Bin­dik bir ala­me­te, gi­di­yo­ruz kı­ya­me­te!.. (Uğur DÜNDAR)

ZaferKaradag hakkında

www.harclik.net www.karya.biz www.gen-turk.com Email: zaferkaradag@gmail.com Cep / Whatsapp: +86-131-2753 7434 Skype / Wechat: zaferkaradag
Bu yazı Yazılarım kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.